Optaglio Consulting Practice

Pomáháme chránit lidské identity, státní dokumenty a ceniny a značkové zboží.

OPTAGLIO má za sebou více než 20 let zkušeností a stovky úspěšných projektů. Jsme globálním leaderem v elektronové litografii a výrazně inovativních produktech. Získali jsme prakticky bezkonkurenční zkušenosti, doplnili je o znalost bezpečnostních procesů a na základě toho vytvořili konsistentní metodologii. Proto jsou naši konzultanti respektovanými partnery pro řešení řady oblastí od celkové strategie ochrany proti padělatelům přes výběr optimální technologie až po organizaci tendrů a řízení projektů.

Ochrana identity

Vlády na celém světě stojí před několika vzájemně provázanými úkoly:

 • -          Získat jistotu o identitě všech lidí, kteří se pohybují na území státu, zvláště pak o těch, kdo překračují hranice nebo vchází do speciálně zabezpečených zón (např. letiště, vládní budovy apod.)
 • -          Poskytnout všem svým občanům nástroje, které jim umožní jednoznačně a nezpochybnitelně prokázat svou identitu.
 • -          Poskytnout všem třetím stranám jistotu, že státem vydávané osobní dokumenty nebudou zneužívány k podvodům.

Padělatelé jsou stále šikovnější a technologicky pokročilejší. Útoků přibývá a roste i jejich síla. Vlády a jejich dodavatelé se naštěstí mohou opřít o některé technologie umožňující vytvářet takové bezpečnostní prvky, které jsou z principu nezfalšovatelné. Není ovšem snadné se vyznat v neustále se měnícím moři bezpečnostních technologií  a sestavit z různých nástrojů ucelené řešení za přijatelnou cenu. Kriticky důležité přitom je, aby systém bezpečnostních opatření neobsahoval slabé místo, na které by padělatelé mohli snadno útočit.

Se svými zákazníky nejčastěji hledáme správné odpovědi na následující otázky:

 • -          Jaký druh útoků je možné očekávat?
 • -          Kde jsou slabá místa v technologickém řešení a procesech?
 • -          Soulad se kterými normami musí být zajištěn?
 • -          Jaká kombinace materiálů a ochranných prvků je optimální pro konkrétní doklad totožnosti, řidičský průkaz nebo pas?
 • -          Jak definovat proces vydávání osobních dokladů?
 • -          Jaké doprovodné aktivity (např. komunikační kampaň) by měly být realizovány? Které z nich jsou nutné?

Ochrana dokumentů a cenin

Existují dvě základní strategie, na jakých může být založen boj proti daňovým únikům. Jedna počítá s rozsáhlým sledováním obyvatel a zpravidla naráží na odpor, projevy nespokojenosti a žaloby. Základem té druhé jsou doklady, které z principu nemohou být zfalšovány – bankovky, dálniční známky, známky na alkohol, kolky, kupóny apod.

V reálném světě je zapotřebí obě skupiny opatření kombinovat. Nicméně platí, že čím větší spolehnutí je na známky, kolky a ceniny, tím méně obtěžující musí být sledovací systém. Navíc je jednou z povinností státu, aby občanům poskytl dostatečnou míru jistoty, že dokumenty, které se k němu dostávají, jsou pravé. Někteří dokonce tvrdí, že je to srovnatelně důležité jako správné fungování justice.

Je možné utratit neomezené zdroje za ochranné prvky a přitom nezískat absolutní jistotu. Proto je důležité pokrýt právě ta rizika, která existují a hrozí a pokrýt je přesně tak, aby náklady pro útočníky převýšily jeho přínosy.

Se svými zákazníky nejčastěji hledáme správné odpovědi na následující otázky:

 • -          Jaké oblasti, procesy a rizika mají být pokryty kolky, známkami apod.
 • -          Jaké padělatelské útoky lze očekávat.
 • -          Jaká je optimální kombinace ochranných prvků.
 • -          Jak mají být definovány procesy distribuce, aplikace a kontroly ochranných prvků
 • -          Podle jakých kritérií by měl být vybrán dodavatel technologií.

Ochrana značkového zboží

Nikdo nechce bezmocně přihlížet, jak si padělatelé přisvojují značku, jejíž vybudování ho tolik stálo. Je několik způsobů, jak v takových případech postupovat. My jsme přesvědčeni, že protipadělatelská ochrana má procházet celým životním cyklem produktu – od prvního nápadu přes návrh a výrobu až po distribuce a propagaci. Promyšlená strategie umožní dosáhnout toho, že protipadělatelská ochrana bude představovat konkurenční výhodu a další hodnotu pro zákazníka, a nikoliv komplikaci či vícenáklady. Hodně pomáhá, podaří-li se implementovat konsistentní přístup napříč trhy a produktovými řadami.

Se svými zákazníky nejčastěji hledáme správné odpovědi na následující otázky:

 • -          Jaká je správná skladba technologických nástrojů pro konkrétní porftolio produktů.
 • -          Jak dosáhnout synergie mezi grafickým designem a vizuálními možnostmi technologií (nálepky, hologramy apod.)
 • -          Jak začlenit protipadělatelskou ochranu do procesu návrhu zboží.
 • -          Jaké typy útoků lze očekávat.
 • -          Jaká bezpečnostní pravidla bude zapotřebí aplikovat ve výrobě.
 • -          Vychází byznys case?
 • -          Jak pracovat s forenzními prvky.
 • -          Návaznost právnických procesů na protipadělatelskou ochranu. 

 

NAŠE KONZULTANTY MŮŽETE KONTAKTOVAT ZDE.

 

WHITE PAPER O ZABEZPEČENÍ POLYKARBONÁTOVÝCH OSOBNÍCH DOKLADŮ JE KE STAŽENÍ ZDE.